Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

No Comments

W związku z zamknieciem projektu nr MIJIJ/16 5 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Bałtyckiego Funduszu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Pomiar skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Szkolenia Sprzedażowe
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych


 • Fundusz zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Bydgoszcz oraz sejneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „Jarosław” S.A., Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Wyrobów Papierowych „Dolpakart” S.A. , auto gaz Grazyna Kolowrocka, „VIKING” Uslugi Ogulnobudowlane Marcin Stachura, Telewizja Kablowa ASTER-CITY S.A. , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lęborku , ALSTOM Power Sp. z o.o., Fakro PP spółka z ograniczona odpowiedzialnością , karierawfinansach.pl , NETBLINK mgr inż Łukasz Tlałka, Puro Media Michał Wilczewski, Wojnarowscy , Biuro Plus L.A Koptyra Sp. J., Pracownia Projektowa Archipelag A. Wójciak, R. Wójciak spółka jawna, Roboty Ziemne Firma Usługowa „KRET”, Biziewski Ryszard

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *