Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

No Comments

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr ZCR/97 9 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Szwajcarskiego Priorytetu Edukacyjnego

Plan debata podczas spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Kursy w Gdańsku
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt zostany omówiony w aspekcie efektywności w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: hrubieszowski oraz nowodworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „MIĘSTAR” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Bytom S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Drogotech MKA, INTEGRATED SYSTEMS sp. z o.o. , „DUDEK” Wiesław Dudek, BJP TECHNOLOGIES , Form-Plast , Katarzyna Hiller, Mednet Sp. z o.o. , Petron Piotr Nowak , Znany Lekarz , HSG MISTRAL GRZEGORZ PROKOPIUK, Suntech S.A., DIANA KADŁUBOWSKA KRZYSZTOF KADŁUBOWSKI prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą STUDIO FILMOWE PLUS TV DIANA KADŁUBOWSKA KRZYSZTOF KADŁUBOWSKI

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *