Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

No Comments

W związku z realizacją działania funduszowego nr IJMD/55 4 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Szwajcarskiego Programu Społecznego

Agenda debata podczas panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Weryfikacja jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Beskidach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005


 • Grant zostany omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lipnowski oraz m. Katowice

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Fangyuan Zhongtian Arts & Crafts Co. Ltd., Kopalnie Bazaltu „Sulików” Sp. z o.o., Federal-Mogul Gorzyce S.A., Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno-Handlowa „NEW MEN” Zakład Pracy Chronionej, Przedsiębiorstwo Elektroniki Antenowej „TELSAT” Sp. z o.o. , „TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE” , CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” , EG Design Anna Gruszecka, JAROSŁAW ŻURAKOWSKI, Ośrodek Badań Rynku Nieruchomości , PETRA , Wikia , CLEDAR Sp. z o.o., Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Bracia Pętlak, Alert Media Communiations

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Categories: Bez kategorii

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *